Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

BAN LÃNH ĐẠO:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

TS. Dư Đình Viên

Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ SĐH và ĐTTX

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ: 822

Mobile: 0913234113

Email: viendd@haui.edu.vn; dudinhvien@gmail.com

CHUYÊN VIÊN:

1. ThS. Hoàng Văn Quang

Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,

Chuyên viên tuyển sinh sau đại học và phát triển chương trình

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7249

Mobile:

Email: quanghvdt@gmail.com

2. TS. Trần Hữu Toàn

Chuyên viên Quản lý đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0987822919

Email: toanth84@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên Văn phòng tổng hợp

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0982266632

Email: nga.polyvac@gmail.com