Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

I. BAN GIÁM ĐỐC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Trung tâm SĐH và ĐTTX

Điện thoại: 0982757902

Email: hongnga2311@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 307 Tầng 3 nhà A1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - số 298 Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

II. CHUYÊN VIÊN:

1. TS. Cao Thị Huyền Trang

Mobile: 0915397779

Email: huyentrangcao@gmail.com

Địa chỉ: Văn phòng TT. ĐTSĐH Phòng 308 Tầng 3 nhà A1, trụ sở chính Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2. TS. Trần Hữu Toàn

Mobile: 0987822919

Email: toanth84@gmail.com

Địa chỉ: Văn phòng TT. ĐTSĐH Phòng 308 Tầng 3 nhà A1, trụ sở chính Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3. ThS. Nguyễn Thị Nga

Mobile: 0982266632

Email: nga.polyvac@gmail.com

Địa chỉ: Văn phòng TT. ĐTSĐH Phòng 308 Tầng 3 nhà A1, trụ sở chính Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

4. ThS. Hoàng Văn Quang

Mobile: 903285741

Email: quanghvdt@gmail.com

Địa chỉ: Văn phòng TT. ĐTSĐH Phòng 308 Tầng 3 nhà A1, trụ sở chính Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội