Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, gồm 12 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Dệt, may; Hệ thống thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 cho 11 chuyên ngành đào tạo

Xem thêm

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Xem thêm

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Xem thêm

Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018:

Xem thêm

Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017.

Xem thêm

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017,

Xem thêm