Đào tạo cao học

Đội ngũ giảng viên đào tạo cao học

Hiện nay, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy hệ đào tạo cao học tại Trung tâm Đào tạo Sau đại học gồm có 150 giảng viên cơ hữu và hợp đồng thỉnh giảng, trong đó có 03 Giáo sư, 29 Phó giáo sư và 118 Tiến sĩ. Các giảng viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm đều có kiến thức sâu về từng chuyên ngành riêng, có thâm niên trong giảng dạy nhiều năm, có thành tích trong nghiên cứu khoa học, và có khả năng viết báo cũng như thực hiện các đề tài khoa học,...