Ngành nghề đào tạo

Các chuyên ngành Đào tạo Sau đại học

Hiện nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang triển khai đào tạo 03 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ và 09 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ.

Trình độ Tiến sĩ: 03 chuyên ngành:

- Kỹ thuật Cơ khí;

- Kế toán;

- Kỹ thuật Hóa học;

Trình độ Thạc sĩ: 09 chuyên ngành:

- Kỹ thuật Cơ khí;

- Kỹ thuật Cơ khí Động lực;

- Kỹ thuật Điện tử;

- Kỹ thuật Hóa học;

- Kỹ thuật Điện;

- Kế toán;

- Quản trị Kinh doanh;

- Hệ thống Thông tin;

- Kỹ thuật Cơ điện tử.