Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, ngày 11&12 tháng 7 năm 2020, Hội đồng tuyển sinh đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Khoa/Trung tâm đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ chuyên đề cho NCS Nguyễn Huy Kiên, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, ngày 10/7/2020 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ chuyên đề cho NCS Nguyễn Huy Kiên, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện cho học viên Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Sáng ngày 08/7/2020 Tại phòng Bảo vệ luận văn Tầng 11 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên Cao học ngành Kỹ thuật Điện - Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ – ngành Hệ thống thông tin - Cao học đợt 1 năm 2020

Sáng ngày 08/7/2020 tại Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020, cho các học viên cao học ngành Hệ thống thông tin.

Xem thêm

Tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Xuân Thịnh, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngày 28/6/2020 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Co khí tổ chức Hội thảo khoa học cho NCS Hoàng Xuân Thịnh, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 28/6/2020, tại Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ Hóa tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 28/6/2020 tại Tầng 10 Nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 26/6/2020 tại Tầng 10 Nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các học viên cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khoá 8 đợt 1 (2018-2020), ngày 23/6/2020 Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán Kiểm toán đã tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho 26 học viên cao học ngành Kế toán.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 22/6/2020 Tại phòng Bảo vệ luận án Tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Xem thêm