Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.

Ngày 17/3/2020 Tại phòng Hội thảo số 1 Tầng 4 Nhà A1, Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Đức, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Ngày 20/01/2020 tại phòng BVLA3 Tầng 10 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp; Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp Khoa Cơ khí tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Đức, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ cho các NCS ngành Kế toán.

Ngày 16/01/2020 tại Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán đã tổ chức bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ cho 02 NCS ngành Kế toán, NCS Nguyễn Văn Linh và NCS Nguyễn Thị Quế.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Cơ khí cho học viên lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 15/01/2020 tại Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học Kỹ thuật Cơ khí - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – Ngành Quản trị kinh doanh cho học viên lớp Cao học QTKD - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 15/01/2020 tại Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học QTKD - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Xem thêm

Tổ chức thấm định đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Điện cho các học viên lớp Cao học Kỹ thuật Điện – Khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường ngày 14/01/2020 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện và Trung tâm Hợp tác Quốc tế tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên Cao học Kỹ thuật Điện - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – Ngành Kế toán cho học viên lớp Cao học Kế toán - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 13/01/2020 tại Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học Kế toán - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – Ngành Hệ thống thông tin cho học viên lớp Cao học HTTT Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 12/01/2020 tại Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học HTTT khóa 8 đợt 2 ( 2018-2020)

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2019, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, Ngày 05/12/2019 tại Tầng 10, Nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí và các Phòng/Khoa/Trung tâm liên quan đã tổ chức xét tuyển NCS cho thí sinh Nguyễn Văn Cảnh, Giảng viên khoa Cơ khí của Nhà trường.

Xem thêm